Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
dc.contributor.authorCorbella Sotil, Ariadna
dc.date.accessioned2023-12-19T15:30:18Z
dc.date.available2023-12-19T15:30:18Z
dc.date.issued2023-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/3682
dc.descriptionTFG del grau de Psicologia tutoritzat per Olga Bruna Rabassaca
dc.description.abstractEls hàbits de vida saludables en el procés d'envelliment, són fonamentals per tal d'afavorir un envelliment satisfactori, tant a nivell físic, psicològic com social. L’augment de l’esperança de vida ha posat focus en la rellevància d’aquests hàbits per a la promoció d’un envelliment més òptim. Diversos estudis posen de manifest els beneficis de la nutrició, l’estimulació cognitiva, l’exercici físic, la qualitat del son i les relacions interpersonals. L'objectiu del present estudi consisteix en determinar els beneficis de l’activitat física en la percepció subjectiva del rendiment cognitiu i en l’estat emocional. La mostra està constituïda per un total de 103 participants de la població general, amb edats compreses entre els 55-70 anys (67% dones i 33% homes). S'han administrat el qüestionari de percepció subjectiva del rendiment cognitiu i l'Escala hospitalària d'ansietat i depressió. Els resultats mostren que no hi ha una relació estadísticament significativa entre la realització d’activitat física i la percepció subjectiva del rendiment cognitiu i l’estat d’ànim. Tanmateix, en els homes sí que hi ha una relació significativa entre la realització d’exercici físic i els nivells d’ansietat. A més hi ha diferències entre el tipus d’exercici que realitzen els homes i les dones, ja que els homes realitzen exercici físic més intens que les dones. També, el tipus d’exercici influència en els nivells de depressió, sent l’exercici aeròbic intens el que obté majors beneficis. A més a més, l’exercici físic aeròbic intens és el que obté una millor percepció a l’acabar l’activitat física. Addicionalment, s’ha observat que el consum d’Omega 3, en forma de suplementació, millora els nivells d’ansietat. Es destaca també la correlació negativa entre l’estat d’ànim i la percepció subjectiva del rendiment cognitiu, és a dir, a majors nivells d’ansietat i de depressió, menors puntuacions de percepció subjectiva del rendiment cognitiu. El present estudi suggereix la rellevància dels hàbits saludables com factor protector en relació l'ansietat i la depressió i posa èmfasi en la importància d'aprofundir en la relació entre l’exercici físic i la percepció subjectiva del rendiment cognitiu.ca
dc.description.abstractHealthy lifestyle habits in the aging process are essential to promote satisfactory aging, both physically, psychologically, and socially. The increase in life expectancy has focused on the relevance of these habits for the promotion of more optimal aging. Several studies show the benefits of nutrition, cognitive stimulation, physical exercise, sleep quality and interpersonal relationships. The objective of this study is to determinate the benefits of physical activity in the subjective perception of cognitive performance and emotional state. A sample of 103 participants of the general population, aged between 55- 70 were questioned (37% males and 63% females). Two questionnaires were used for this study: the Subjective Perception of Cognitive Functioning Questionnaire and the HADS. This study does not show a statistically significant relationship between physical exercise and the subjective perception of cognitive performance and mood. The results show that there is not statistically relationship between physical activity and subjective perception of cognitive perception and emotional state. However, in men there is a significant relationship between performing physical activity and anxiety levels. In addition, there are differences between the type of exercise performed by men and women, since men perform more intense physical exercise than women. Also, the type of exercise influences depression levels, with intense aerobic exercise being the one that gets the greatest benefits. Moreover, intense aerobic physical exercise is what gets the best perception at the end of physical activity. Furthermore, it has been observed that the consumption of Omega 3, in the form of supplementation, improves anxiety levels. It also highlights the negative correlation between mood and the subjective perception of cognitive performance, that is, at higher levels of anxiety and depression, lower scores for subjective perception of cognitive performance. This study suggests the relevance of healthy habits as a protective factor in relation to emotional well-being. And it emphasizes continuing to study the relationship between physical exercise and the subjective perfection of cognitive performance.ca
dc.format.extent63ca
dc.language.isocatca
dc.rights© L'autor/aca
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.otherPsicologia -- TFGca
dc.subject.otherActivitat física -- TFGca
dc.subject.otherRendiment -- TFGca
dc.subject.otherCognició -- TFGca
dc.subject.otherEnvelliment -- TFGca
dc.subject.otherMetacognició -- TFGca
dc.titleBeneficis de l’activitat física en la percepció subjectiva del rendiment cognitiu i l'estat emocional en el procés d’envellimentca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapca
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© L'autor/a
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint