Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés
dc.contributor.authorMaza Marquez, MCarme
dc.date.accessioned2023-10-18T10:32:33Z
dc.date.available2023-10-18T10:32:33Z
dc.date.created2013-05-19
dc.date.issued2023-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/3535
dc.description.abstractEn aquesta recerca se cerca demostrar la necessitat de la transversalització de l’enfocament de discapacitat en projectes socials, des de la seva diagnosi a l'avaluació, que asseguri el compliment dels aspectes que regula la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD). La finalitat d’aquesta, és apropar-se als coneixements actuals d’acord amb la discapacitat, però també tot el camí que ha seguit fins a arribar avui a percebre’s aquestes persones com a subjectes de drets; a part d’apropar-se als coneixements i opinions de diferents persones vinculades amb aquesta temàtica. Per tant, en la present investigació, es pretén fer una exposició conceptual de tots els aspectes vinculats i la seva evolució, tant d’acord amb la definició del terme discapacitat, com de la terminologia o dels models d’abordatge. Tanmateix, es mostren d’altres conceptes vinculats, com són la prevalença de la discapacitat al món, les tipologies de discapacitat que hi ha, o ve l’existència de la Convenció sobre Drets de les Persones amb Discapacitat, el seu contingut, la importància, i la viabilitat que té, com a eina per a transversalitzar l’enfocament de discapacitat en projectes socials, des d’una mirada de drets humans. A més, es presenten diferents definicions, experiències prèvies vinculades amb aquesta transversalitat, i també aquells elements que ajuden a entendre què és, què inclou i quines barreres té un projecte social. Altrament, es veu necessària l’exposició cronològica de la legislació vinculada a la discapacitat tant en l’àmbit internacional, com estatal, per així situar la recerca segons el pla normatiu. La metodologia utilitzada ha estat clau per poder fer front a la finalitat delimitada. Aquesta s’ha basat en una metodologia qualitativa, per mitjà de vint-i-una entrevistes semiestructurades. Comptant amb professionals especialitzats en la CDPD, altres vinculats amb la Fundació FC Barcelona i la creació i implementació de projectes, especialistes en inclusió i accessibilitat, i també en discapacitat, inclusió i inserció sociolaboral. A més de comptar amb familiars de persones amb discapacitat física, física i intel·lectual, psíquica/mental i sensorial; i amb persones amb discapacitat física, física i intel·lectual i sensorial. La diversitat d’informació extreta d’aquestes, i el contrast amb les referències conceptuals, permet resoldre els objectius delimitats, i pretén demostrar la necessitat d’una La transversalització l’enfocament de discapacitat en projectes socials 3 transversalització de l’enfocament de discapacitat en projectes socials des de la diagnosi a l’avaluació, que asseguri el compliment dels aspectes que regula la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD)ca
dc.description.abstractThis research aims to demonstrate the need for mainstreaming the disability approach in social projects, from diagnosis to evaluation, to ensure compliance with the aspects regulated by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). The purpose is to approach the current knowledge about disability, but also the whole path that has been followed until now, to perceive these people as subjects of rights. We will also look at the knowledge and opinions of different people linked to this subject. The purpose of this research is to provide a conceptual overview of all the related aspects and their evolution, both in terms of the definition of the term disability, and the terminology and approach models. Other related concepts are also presented, such as the prevalence of disability in the world, the types of disability, or the existence of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, its content, importance, and viability as a tool for mainstreaming the disability approach in social projects, from a human rights perspective. Different definitions and previous experiences related to this mainstreaming approach are also presented, as well as those elements that La transversalització l’enfocament de discapacitat en projectes socials 5 help to understand the nature, the scope, and the limitations of a social project. Furthermore, a chronological overview of disability-related legislation at the international and state levels is essential for establishing a coherent framework for the research. The methodology used has been a key factor to be able to meet the delimited purpose. It has been carried out using a qualitative methodology, specifically twenty-one semi-structured interviews. We have engaged with professional specialists from the CDPD, as well as others linked to the FC Barcelona Foundation, and the creation and implementation of projects. We have also engaged specialists in inclusion and accessibility, disability and social and labour insertion. Not only that, but we have also consulted relatives of people with physical, intellectual, physical and intellectual, psychic/mental and sensory disabilities, and with people with physical, physical and intellectual disabilities, and sensory disabilities. The diversity of information obtained through the interviews, and the subsequent contrast with the conceptual references, makes it possible to meet the set goals and shows the need for a cross-cutting approach to disability in social projects, from diagnosis to evaluation, in order to ensure compliance with social and labour market requirementsca
dc.description.abstractEn esta investigación se busca demostrar la necesidad de la transversalidad del enfoque de discapacidad en proyectos sociales, desde el diagnóstico a la evaluación, que asegure el cumplimiento de los aspectos que regula la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (CDPD). La finalidad que tiene, es acercarse a los conocimientos actuales, entorno la discapacidad, pero también todo el camino que ha seguido hasta llegar hoy en día a percibirse a estas personas, como sujetos de derechos; aparte de acercarse a los conocimientos y opiniones de diferentes personas vinculadas a esta temática. En esta investigación se pretende hacer una exposición conceptual de todos los aspectos vinculados y su evolución, tanto entorno a la definición del término discapacidad, como de la terminología o de los modelos de abordaje. Además, se muestran otros conceptos vinculados, como es la prevalencia de discapacidad en el mundo, las tipologías de discapacidad que existen, o la existencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su contenido, la importancia, y la viabilidad que tiene como herramienta para transversalizar el enfoque de discapacidad en proyectos sociales, desde una mirada de derechos humanos. Se presentan también, diferentes definiciones, experiencias previas vinculadas con esta transversalidad, y también aquellos elementos que ayudan a entender qué es, qué incluye y qué barreras tiene un proyecto social. Además, se ve necesaria la exposición cronológica de la legislación vinculada a la discapacidad, en el ámbito internacional y estatal, para poder situar la investigación según su plan normativo. La transversalització l’enfocament de discapacitat en projectes socials 4 La metodología utilizada ha sido un elemento clave para poder afrontar la finalidad delimitada. Se ha llevado a cabo por medio de la utilización de una metodología cualitativa, concretamente veintiuna entrevistas semiestructuradas. Se ha contado con profesionales especialistas de la CDPD, otras vinculadas con la Fundación FC Barcelona y la creación e implementación de proyectos, especialistas en inclusión y accesibilidad, y también en discapacidad, inclusión e inserción sociolaboral. También se ha contado con familiares de personas con discapacidad física, intelectual, física e intelectual, psíquica/mental y sensorial; y con personas con discapacidad física, física e intelectual, y discapacidad sensorial. La diversidad de información obtenida a través de las entrevistas, y el posterior contraste con las referencias conceptuales, permite resolver los objetivos delimitados, y pretende demostrar la necesidad de una transversalidad del enfoque de discapacidad en proyectos sociales, desde el diagnóstico a la evaluación, que asegure el cumplimiento de los aspectos que regula la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)ca
dc.format.extent102 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherFacultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrésca
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights© L'autor/a*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subject.otherDiscapacitatsca
dc.subject.otherDrets humansca
dc.titleLa transversalització de l’enfocament de discapacitat en projectes socialsca
dc.title.alternativeLa transversalidad del enfoque de discapacidad en proyectos socialesca
dc.title.alternativeDisability mainstreaming in social projectsca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapca
dc.subject.udc36ca
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint