Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorPurcalla Ariño, Núria
dc.contributor.authorFernández Tirado, Jordi
dc.date.accessioned2020-04-21T07:45:06Z
dc.date.accessioned2023-07-13T06:32:33Z
dc.date.available2020-04-21T07:45:06Z
dc.date.available2023-07-13T06:32:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1438
dc.descriptionTFG del grau de Logopèdia tutoritzat per Jesús Valerocat
dc.description.abstractTrobem diferents perfils lectors que presenten dificultats en la comprensió lectora a cicle superior d’Educació Primària. D’una banda, les alteracions que presenta l’infant sord en la comprensió lectora es manifesten per una dificultat en l'accés a la fonologia, un retard important en les regles morfosintàctiques i un procés lent en l’adquisició del significat del lèxic. D’altra banda, les dificultats de comprensió que podem trobar en els infants amb dislèxia poden ser a nivell de processament mecànic, d’habilitats fonològiques suprasegmentals o prosòdiques i de funcions executives. L'objectiu del nostre treball es basa en corroborar que aquests nens presenten perfils de comprensió lectora diferents a través de les proves de mecànica lectora, d'ús d'estratègies sintàctiques i/o semàntiques i de vocabulari lector. Les conclusions a les quals s’ha arribat són: tant infants sords com dislèxics presenten unes dificultats semblants en la tasca de mecànica lectora i d’ús d’estratègies sintàctiques i/o semàntiques, però pel que fa a la prova de vocabulari lector els nens amb sordesa presenten més mancances i els infants amb dislèxia es mostren més propers a la normalitat.cat
dc.description.abstractEncontramos diferentes perfiles lectores que presentan dificultades en la comprensión lectora en ciclo superior de Educación Primaria. Por un lado, las alteraciones que presenta el niño sordo en la comprensión lectora se manifiestan por una dificultad en el acceso a la fonología, un retraso importante en las reglas morfosintácticas y un proceso lento en la adquisición del significado del léxico. Por otra parte, las dificultades de comprensión que podemos encontrar en los niños con dislexia pueden ser a nivel de procesamiento mecánico, de habilidades fonológicas suprasegmentales o prosódicas y de funciones ejecutivas. El objetivo de nuestro trabajo se basa en corroborar que estos niños presentan perfiles de comprensión lectora diferentes a través de las pruebas de mecánica lectora, de uso de estrategias sintácticas y/o semánticas y de vocabulario lector. Las conclusiones a las que se ha llegado son: tanto niños sordos como disléxicos presentan unas dificultades similares en la tarea de mecánica lectora y de uso de estrategias sintácticas y/o semánticas, pero en cuanto a la prueba de vocabulario lector los niños con sordera presentan más carencias y los niños con dislexia se muestran más cercanos a la normalidad.spa
dc.description.abstractWe found different reading profiles who presents difficulties in reading comprehension in the upper cycle of Primary Education. On the one hand, the disorders that deaf children presented in reading comprehension are manifested due to a difficulty in phonology access, an important delay in morphosyntactic rules and a slow process in the acquisition of the meaning of the lexicon. On the other hand, comprehension difficulties that we can find in children with dyslexia can be related to a mechanical processing level, suprasegmental or prosodic phonological skills and executive functions. The aim of our work is based on corroborating that these children have different reading comprehension profiles through reading mechanics tests, the use of syntactic and/or semantic strategies and reading vocabulary. The conclusions reached are: both deaf and dyslexic children have similar difficulties in mechanic reading tasks and the use of syntactic and/or semantic strategies, but in terms of the reading vocabulary test, children with deafness present lacks on it and children with dyslexia prove to be closest to the normality.eng
dc.format.extent56 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherLogopèdia -- TFGcat
dc.subject.otherEducació primària -- TFGcat
dc.subject.otherLectura -- Comprensió -- TFGcat
dc.subject.otherDislèxia -- TFGcat
dc.subject.otherInfants sords -- TFGcat
dc.titleLes dificultats de comprensió lectora en infants sords o dislèxics de cicle superior d'educació primàriacat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint