Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés
dc.contributor.authorMesas Barriga, Ariadna
dc.date.accessioned2020-10-27T07:41:24Z
dc.date.accessioned2023-07-13T05:52:50Z
dc.date.available2020-10-27T07:41:24Z
dc.date.available2023-07-13T05:52:50Z
dc.date.created2020-07-31
dc.date.issued2020-10-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1263
dc.description.abstractAquesta recerca té per objecte analitzar de quina manera afecten els tabús en el nostre desenvolupament, concretament el tabú relacionat amb la sexualitat. S'ha donat molta importància a destacar la comunicació familiar i la implicació d'aquesta en el procés de desenvolupament des que som infants fins que arribem a l'etapa de l'adolescència. Conseqüentment la recerca, planteja tres objectius: com transmeten els tutors/es legals l'educació sexo afectiva als seus fills/es, com aquests fills/s elaboren/adquireixen aquests coneixements, sobre l'educació sexo afectiva i si els tutors/es legals canvien o han canviat el missatge depenent de si és fill o filla (en cas de tenir dos, tres... fills/es). La metodologia ha estat descriptiva mixta, qualitatiu i quantitatiu alhora. La població objecte d'estudi han estat adolescents d'entre 10 a 16 anys, els tutor/es legals d'aquests i dos professionals, un de l'àmbit educatiu i l'altre de l'àmbit social. Els instruments de recollida d'informació han estat dos qüestionaris passats un als adolescents i un altre als seus tutors/es legals i dues entrevistes passades als professionals una al de l'àmbit educatiu i altre de l'àmbit social. Els resultats ens indiquen una no diferenciació de gènere a l'hora de transmetre el missatge dependent de si és fill/a i es confirma que l'educació sexo-afectiva anirà relacionada a l'educació que els estan transmetent els tutors/es legals, tenint en compte la visió i el suport que es vulgui posar en el procés d'aprenentatge de cadascú.cat
dc.description.abstractEsta investigación tiene por objeto analizar de qué manera afectan los tabúes en nuestro desarrollo, concretamente el tabú relacionado con la sexualidad. Se ha dado mucha importancia a destacar la comunicación familiar y la implicación de ésta en el proceso de desarrollo desde que somos niños hasta que llegamos a la etapa de la adolescencia. Consecuentemente la investigación, plantea tres objetivos: cómo transmiten los tutores /as legales la educación sexo afectiva a sus hijos/as, como estos hijos/as elaboran/adquieren estos conocimientos sobre la educación sexo afectiva y si los tutores/as legales cambian o han cambiado el mensaje dependiendo de si es hijo o hija (en caso de tener dos,tres… hijos/as). La metodología ha sido descriptivo mixta, cualitativo y cuantitativo a la vez. La población objeto de estudio han sido adolescentes de entre 10 a 16 años, los tutores/as legales de estos y dos profesionales, uno del ámbito educativo y el otro del ámbito social. Los instrumentos de recogida de información han sido dos cuestionarios pasados uno a los adolescentes y otro a sus tutores/as legales y dos entrevistas pasadas a los profesionales una al del ámbito educativo y otro del ámbito social. Los resultados nos indican una no diferenciación de género a la hora de transmitir el mensaje dependiente de si es hijo/a y se confirma que la educación sexo-afectiva irá relacionada a la educación que les están transmiten los tutores/as legales, teniendo en cuenta la visión y el apoyo que se quiera poner en el proceso de aprendizaje de cada uno.spa
dc.description.abstractThe aim of this research is to analyse how taboos affect our development, specifically the taboo related to sexuality. Much importance has been given to highlighting family communication and its involvement in the development process from the time we are children, until we reach the state of adolescence. Consequently, the research proposes three objectives: how do legal guardians transmit affective sex education to their children, how do these children elaborate/acquire this knowledge about affective sex education and whether legal guardians change or have changed the message depending on whether it is a son or daughter (in case of having two, three...children). The methodology has been descriptive mixed, qualitative and quantitative at the same time. The population under study were adolescents between 10 and 16 years old, their legal guardians and two professionals, one from the educational field and the other from the social field. The instruments for collecting information have been two questionnaires, one for teenagers and another for their legal guardians, and two past interviews for professionals, one in the education field and the other in the social field. The results indicate a gender non-differentiation when transmitting the message depending on whether you are a child and it is confirmed that sex-affective education will be related to the education that legal guardians are transmitting to you, taking into account the vision and support that you want to put in the learning process of each one.eng
dc.format.extent81 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rights© L'autor/a
dc.rightsAttribution 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherSexualitatcat
dc.subject.otherInfànciacat
dc.subject.otherAdolescènciacat
dc.titleImportància de la comunicació familiar: Tabús en el coneixement i exploració de l’educació sexo-afectiva a l’etapa del desenvolupament de la infància i l’adolescènciacat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© L'autor/a
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint