Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés
dc.contributor.authorSalazar Busqué, Maria
dc.date.accessioned2021-07-26T16:11:17Z
dc.date.accessioned2023-07-13T05:52:19Z
dc.date.available2021-07-26T16:11:17Z
dc.date.available2023-07-13T05:52:19Z
dc.date.created2020-05-20
dc.date.issued2021-07-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1238
dc.description.abstractAquest treball ha estat realitzat durant el curs acadèmic 2020-2021 de la facultat d'educació social i treball social Pere Tarrés, per l'estudiant d'educació social Maria Salazar Busqué, la línia conductual que s'ha dut a terme ha estat la integració social de les persones nouvingudes relacionada amb el fet casteller. Com a objectiu general s'ha identificat esbrinar si les persones nouvingudes que participen o han participat en el món casteller, tenen més facilitat per integrar-se en el municipi. La importància de la integració de les persones nouvingudes es fonamenta en el fet que és una qüestió plantejada com problema des de les diverses esferes en la societat, a conseqüència de la presència d'aquests en l'espai social. El nivell mínim de benestar social fa referència per una banda, als ingressos econòmics, l'educació i domicili, per altre la no dependència a la família o feina, i per últim una xarxa social de vida ciutadana sense discriminacions. La utilització d'un fet cultural com és el món casteller, no deixa de ser una manera innovadora i diferent d'abordar una problemàtica existent des de fa molt de temps, com és la integració social de les persones nouvingudes. La metodologia que s'ha desenvolupat és el mètode multicausal dominant qualitatiu, per a fer-ho s'han realitzat enquestes, entrevistes i rastreig bibliogràfic. Aquests mètodes han facilitat una recol·lecció d'informació per extreure resultats que són els següents: la integració a través de procediments i successos perquè els nouvinguts puguin incloure's a la societat, es poden dur a terme mitjançant una colla castellera; les colles castelleres poden fer de vehicle per a la integració social; la xarxa social de vida ciutadana sense discriminacions per al mínim de benestar social, es pot cobrir essent membre d'una colla castellera; una colla castellera a més d'ensenyar-te el seu funcionament i l'aprenentatge cultural, t'ensenya les formes d'actuació i comportament de la societat que et rodeja; el sistema de valors del món casteller és molt ampli i enriquidor essent una font molt important d'integració i com a element més estable dels sistemes socioculturals; en una colla castellera es crea integració cultural mitjançant les relacions socials i el sentiment de grup i pertinença; els assajos, actuacions i altres trobades organitzades per una colla castellera, creen espais idíl·lics d'integració; alguns dels motius pel que s'arriba a integrar-se a una colla castellera són la diversitat de persones, els valors i l'objectiu en comú; els Castellers de Terrassa són una colla inclusiva, integradora i acollidora; en les colles castelleres tothom i té cabuda; els Castellers de Terrassa tenen una forta vinculació al territori i a la ciutat; el comitè de benvinguda és un element important dins les colles castelleres per ajudar a la integració de les persones; els educadors i les educadores socials poden cobrir les seves funcions utilitzant com a eina el món casteller. Per tant, pertànyer a una colla castellera ajuda a la integració de les persones nouvingudes, essent així el món casteller una eina per l'Educació Social.cat
dc.description.abstractEste trabajo ha sido realizado durante el curso académico 2020-2021 de la facultad de educación social y trabajo social Pere Tarrés, por la estudiante de educación social Maria Salazar Busqué, la línea conductual que se ha llevado a cabo ha sido la integración social de las personas recién llegadas relacionada con el fet casteller. Como objetivo general se ha identificado averiguar si las personas recién llegadas que participan o han participado en el mundo casteller, tienen más facilidad para integrarse en el municipio. La importancia de la integración de las personas recién llegadas se fundamenta en el hecho que es una cuestión planteada como problema desde las diversas esferas en la sociedad, a consecuencia de la presencia de estos en el espacio social. El nivel mínimo de bienestar social hace referencia, por un lado, a los ingresos económicos, la educación y domicilio, por otro la no dependencia a la familia o trabajo, y por último una red social de vida ciudadana sin discriminaciones. La utilización de un hecho cultural como es el mundo casteller, no deja de ser una manera innovadora y diferente de abordar una problemática existente desde hace mucho tiempo, como es la integración social de las personas recién llegadas. La metodología que se ha desarrollado es el método multicausal dominante cualitativo, para hacerlo se han realizado encuestas, entrevistas y rastreo bibliográfico. Estos métodos han facilitado una recolección de información para extraer resultados que son los siguientes: la integración a través de procedimientos y sucesos para que los recién llegados puedan incluirse en la sociedad, se pueden llevar a cabo mediante una colla castellera; las collas castelleras pueden hacer de vehículo para la integración social; la red social de vida ciudadana sin discriminaciones para el mínimo de bienestar social, se puede cubrir siendo miembro de una colla castellera; una colla castellera además de enseñarte su funcionamiento y el aprendizaje cultural, te enseña las formas de actuación y comportamiento de la sociedad que te rodea; el sistema de valores del mundo casteller es muy amplio y enriquecedor siendo una fuente muy importante de integración y como elemento más estable de los sistemas socioculturales; en una colla castellera se crea integración cultural mediante las relaciones sociales y el sentimiento de grupo y pertenencia; los ensayos, actuaciones y otros encuentros organizados por una colla castellera, crean espacios idílicos de integración; algunos de los motivos por el que se llega a integrarse a una colla castellera son la diversidad de personas, los valores y el objetivo en común; los Castellers de Terrassa son una colla inclusiva, integradora y acogedora; en las collas castelleras todo el mundo tiene cabida; los Castellers de Terrassa tienen una fuerte vinculación en el territorio y en la ciudad; el comité de bienvenida es un elemento importante dentro de las collas castelleras para ayudar a la integración de las personas; los educadores y las educadoras sociales pueden cubrir sus funciones utilizando como herramienta el mundo casteller. Por lo tanto, pertenecer a una colla castellera ayuda a la integración de las personas recién llegadas, siendo así el mundo casteller una herramienta para la Educación Social.spa
dc.description.abstractThis work has been carried out during the 2020-2021 academic year of the faculty of social education and social work Pere Tarrés, by social education student Maria Salazar Busqué, the behavioral line that has been carried out has been the social integration of the new-sellerrelated. As a general objective, it has been identified to find out whether the new arrivals who participate or have participated in the human towers world, are easier to integrate into the municipality. The importance of the integration of the new people is based on the fact that this is a matter raised as a problem from the various spheres of society, as a result of the presence of these in the social area. The minimum level of social welfare refers, on the one hand, to economic income, education and home income, on the other, to non-dependence on the family or work, and, last but not least, to a social network of citizens' lives without discrimination. The use of a cultural event such as the human towers world is an innovative and different way of dealing with a problem that has existed for a long time, namely the social integration of the new people. The methodology that has been developed is the multi-causal method that dominates quality, and surveys, interviews and bibliographic tracing have been carried out. These methods have facilitated a collection of information to extract results that are as follows: integration through procedures and events so that newcomers can be included in society, they can be carried out by means of a human towers group; the social life network without discrimination for the minimum social well-being, the human towers group can be covered by being a member of a human towers group; the human towers group is very wide and rich, being a very important source of integration and as a more stable element of sociocultural systems; the human towers group creates cultural integration by means of social relations and the feeling of group and belonging; essays, performances and other gatherings organized by a human towers group, create spaces of integration; the Castellers of Terrassa are an inclusive and welcoming group; in the castell.res everyone has room; the Castellers de Terrassa have a strong link to the territory and the city; the welcome committee is an important element in the human towers to help the integration of people; educators and social educators can cover their functions using the human towers world as a tool. Therefore, belonging to a human towers group helps the integration of the new people, making the human towers world a tool for social educationeng
dc.format.extent95 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights© L’autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherIntegració socialcat
dc.subject.otherCastellerscat
dc.titleEl món casteller com a eïna per l'educació socialcat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint